Yükleniyor

Tümges

Neden Biz

Türkiye’de Geleneksel Sanatların gelişimini sağlamak, tanıtılmasına katkıda bulunmak, sanat bilincini yaygınlaştırmak ve bu doğrultuda kamu yararına çalışmalar yürütmek. Geleneksel Sanatlar alanında eğitimi ve üretimi desteklemek; eğitimin en ileri ve çağdaş düzeyde yapılmasına yardımcı olmak. Somut olmayan kültürel mirasının el sanatlarını yaşatmak ve alanında yeni sanatçılar yetiştirmek için uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlara katkı sağlamak.

Devamını Oku

TÜMGES

TÜMGES

Derneğin Adı ve Merkezi

      Derneğin Adı: Tüm Geleneksel Sanatları Yaşatma Ve Geliştirme Derneği’dir. Kısa adı “TÜMGES” ‘dir.

      Derneğin merkezi Kocaeli/Gölcük’tür.      

      Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 

Türkiye’de Geleneksel Sanatların gelişimini sağlamak, tanıtılmasına katkıda bulunmak, sanat bilincini yaygınlaştırmak ve bu doğrultuda kamu yararına çalışmalar yürütmek. Geleneksel Sanatlar alanında eğitimi ve üretimi desteklemek; eğitimin en ileri ve çağdaş düzeyde yapılmasına yardımcı olmak. Somut olmayan kültürel mirasının el sanatlarını  yaşatmak ve alanında yeni sanatçılar yetiştirmek için uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlara katkı sağlamak. Somut olmayan kültürel mirasın ilgi alanına giren çeşitli etkinlik ve çalışmaları doğru, nesnel ve ülke yararına bağlı yöntemlerle yürütmek; etkinliklerle ilgili temel ilke ve ölçütleri saptayarak onlarla işlerlik kazandırmak. Alanda çalışan akademisyen, sanatçı, öğrenci ve alanla ilgilenenleri aynı çatı altında toplamak. Kaybolan ve kaybolmaya yüz tutmuş sanatları ve sanat değeri taşıyan ögeleri tespit edip canlılık kazandırmak.Somut ve somut olmayan kültür mirasının korunması, sürdürülebilirliği ve gelecek nesillere aktarılması     

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, El Sanatlarının gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak.

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

    5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

16-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

17- Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

      18- Geleneksel Sanatların diğer sanat dallarıyla ve paralel disiplinlerle olan ilişkilerini, gerek teorik gerekse uygulama zemininde, çağdaş sanat ve bilim anlayışına uygun olarak pekiştirmek. Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında kültür sanat alışverişinin gelişmesini sağlayacak etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katkıda bulunmak

      19- Geleneksel sanatlar anlayışına uygun olarak Geleneksel Sanatların içinde barındırdığı dallar için çalışma grupları oluşturmak.

      20-Ülkemiz sanatçıları ile yabancı sanatçılar arasında iş birliklerinin kurulmasına önayak olmak. Yetkili mercilerin izniyle Türkiye sanat birikim ve etkinliklerinin yurt dışında tanıtılmasını olanak tanıyacak, ülkemiz ile diğer ülkeler arasında kültür sanat alışverişine katkı sağlamak.

       21-Dernek yararına temsil, konser ve balo gibi eğlenceler ile geziler düzenlemek. Bu yoldan elde edilecek bağışlarla Geleneksel Sanatlar ile ilgili çalışmalara kaynak sağlamak.
      22-Amaçlara uygun çalışmaları yürütebilmek için gerekli malları, gayrimenkulleri edinmek,personel istihdamı sağlamak. 

      23-Dernekler Kanunu’nda belirtilen yetkili mercilerin izni alınarak yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş benzer dernekler ve sair kurumlar ile dernek amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik iş birliğinde bulunmak.

      24- Gerekirse ve talep edildiği takdirde resmi kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek Dernek alanına giren konular ile ilgili standartların oluşmasında yardımcı olmak, ilgili yasa, yönetmelik ve şartnamelere öneriler getirmek.

      25- İlgi alanına giren konularda kamuoyuna doğru bilgileri aktararak, bu konuda bilinçlendirmeye yönelik faaliyetleri yürütmek. Bu doğrultuda basın toplantısı düzenleme, çeşitli televizyon ve radyo programlarına katılma, sosyal medyayı kullanma, tanıtım amaçlı reklam yayınlatma ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

      26- Sanatta yeni fikirlerin desteklenip geliştirilmesi, rekabet ile kalitenin artırılması amacıyla yetkili ve yetkin kişi ve kuruluşlar nezdinde ödüllü ve/veya ödülsüz yarışmalar tertip etmek ve düzenlenen benzeri yarışmalara katılmak.

      27-Somut ve somut olmayan kültür mirasının korunması, sürdürülebilirliği çerçevesinde UNESCO çalışmalarını desteklemek. Bu konuda ilgili resmi makamlara danışmanlık vermek. Bu amaçla envanter olma özelliği taşıyan, alana özgü projeler üretmek ve uygulamak.
       28- Dernek Kısa, Orta ve Uzun vadeli hedefleri belirlenerek her 3 yılda bir güncellemek.
       29- Kadın yada erkek fark etmeksizin dernek adına ürün üretimi yaptırtmak ve satın almak bu şekilde sanat dallarını yaygınlaştırmak.

      30-Dernek hiçbir şekilde siyaset ile uğraşmaz ve siyasi faaliyette bulunmaz.

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı ve Soyadı       :  Görev Unvanı              :

1. Naz CAMKIRAN :  Yönetim Kurulu Başkanı

2. EMEL ÖZ :Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

3-SELDA HÜLYA SARGICI:Başkan Yardımcısı

4-SELMA CEBECİ: Yönetim Kurulu  Sekretarya 

5- AGAH ALTAY: Yönetim Kurulu Üyesi

6-SERVET SALDOĞAN : Yönetim Kurulu Üyesi

7-ONUR BAŞPINAR Yönetim Kurulu Üyesi

 

Neler Yapıyoruz ?

Hizmetlerimiz

Tümges
Tümges

Kurs

Tümges
Tümges

Seminer

Tümges
Tümges

Konferans

Tümges
Tümges

Panel